Verantwoording

ANBI – gegevens

Voor ieder 1 staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)  Dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben en onbelast steun van fondsen kunnen ontvangen. Om deze status te krijgen, moeten we aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo zijn wij onder andere verplicht om op onze website onderstaande gegevens te publiceren: 

RSIN: 86255 2898 
Formulier publicatieplicht zorginstellingen

Bestuurssamenstelling en functie

Directeur/bestuurder mevrouw K. Moes

Raad van Toezicht

Voor ieder 1 is een stichting met een onafhankelijke Raad van Toezicht. Deze bestaat uit drie leden:

Mw. E.G.E.M. Bloemen, voorzitter
Mw. I.G.A. Sluijs, lid
Dhr. B.P Wolters, lid

De bezoldiging van de RvT valt binnen de WNT regels. Dat geldt ook voor de directeur/bestuurder van de stichting: Mw. K. Moes.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers zijn gedetacheerd vanuit partnerorganisaties die aangesloten bij de vijf geldende cao’s: Jeugdzorg, GHZ, UMC, Sociaal Werk en GGZ. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Voor ieder 1 is de organisatie voor de integrale toegang in Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk tot het sociale domein (jeugdhulp, wmo, werk en inkomen en welzijn). Alle vier de gemeenten kunnen voor hulp en advies terecht bij de zes lokale teams. Samen met de cliënt wordt gekeken naar de hulpvraag en gezocht naar een passend antwoord hierop. Hierbij wordt altijd gekeken wat de cliënt met zijn of haar netwerk zelf kan en waar aanvullende hulp nodig is via een persoonsgebonden budget, een maatwerkvoorziening of specialistische jeugdhulp. De teams zijn nauw verbonden met bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en huisartsen.