Klachtenregeling

Voor ieder1 biedt advies en ondersteuning aan alle inwoners van de gemeenten aangesloten bij HLTN (Hillegom, Lisse, Teylingen (Sassenheim, Warmond en Voorhout), Noordwijk en Noordwijkerhout). 

De teams jeugd en volwassenen aangevuld met ISD en Welzijn dragen samen zorg voor een passend aanbod op de hulpvraag door een integrale toegang. 

Onze medewerkers verlenen op professionele en zorgvuldige wijze hulp aan al onze klanten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop er met u is omgegaan. Kortom u hebt een klacht. 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb? 

Interne klachtenprocedure 

Ook ons werk is mensenwerk en daar kan altijd iets verkeerd gaan. Daarom horen we liefst eerst zelf van u waar u vindt dat het niet goed is gegaan. Daarmee geeft u ons de gelegenheid dit te herstellen. U kunt de volgende 3 stappen ondernemen: 

  1. Bespreek het met de betreffende medewerker. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing.  
  2. Leidt dit gesprek met de medewerker niet tot een oplossing? Richt u dan tot de leidinggevende van de betreffende medewerker. Het uitgangspunt is om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing.  
  3. Bent u na dit gesprek nog ontevreden? Dan kunt u een officiële klacht indienen.

U kunt uw klacht indienen via klachten@voorieder1.nl. Bent u niet tevreden met de uitkomst? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Omdat Voor ieder 1 voor iedereen van 0 tot 100 is, hebben we te maken met verschillende klachtenregelingen. Hieronder bepaalt u welke klachtenregeling voor u van toepassing is. Ook mag u ons daar altijd naar vragen via klachten@voorieder1.nl.

Jeugd 

 

Heeft u een klacht over hulp waarbij een kind of jongeren betrokken is? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland.   

Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland  

Postadres:   

Postbus 258  

3000 AG Rotterdam  

secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl  

 

Deze klachtencommissie heeft een eigen klachtenregeling 

Heeft u hulp nodig bij het formuleren en indienen van deze klacht?  Dat kunt u krijgen via Jeugdstem (voorheen AKJ). Deze ondersteuning is kosteloos.  

Bent u het niet eens met de beslissing op de aanvraag van een pgb? Dan moet u bezwaar maken bij de ISD. Kijk voor meer informatie op de website van de ISD. 

Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Voor ieder 1. 

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Contact? Bel gratis naar 088 – 555 1000 of chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Meer informatie over Jeugdstem vindt u op hun website www.jeugdstem.nl.

Aan de start van een traject Voor ieder 1 ontvangen ouders een informatiefolder over Jeugdstem.  De rol van cliëntvertrouwenspersoon is ondergebracht bij Jeugdstem. Als u uw ongenoegen niet wilt of durft te bespreken met Voor ieder1 dan kan de vertrouwenspersoon hier een rol in spelen.  

Volwassenen 

Heeft uw klacht over hulp waarbij iemand ouder dan 18 jaar bij betrokken is? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord en Zuid-Holland.  

Externe klachtencommissie 

Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord en Zuid-Holland  

Krokusstraat 47  

2015 AE HAARLEM 

Voorzitter: Ton Appel 

Telefoon T 06 218 92 058. 

Er zijn enkele uitzonderingen. Bent u het niet eens met het besluit over uw aanvraag voor een pgb of het inschakelen van specialistische hulp of Wmo? Dan moet u bezwaar maken bij de ISD. Kijk voor meer informatie op de website van de ISD.   

Voor ondersteuning bij een klacht kunt u terecht bij het meedenkersnetwerk. Ook kunt u de nationale ombudsman benutten via hun eigen website. Of het juridisch loket in Leiden. 

Definities  

Adviseur: een natuurlijk persoon die in overleg met de klager kan worden ingeschakeld en die geen arbeidsrechtelijke of juridische binding heeft met de coöperatie    

Betrokkene: degene op wie de klacht betrekking heeft.  

Cliënt: degene met wie het jeugd- en gezinsteam een ondersteuningsrelatie heeft of heeft gehad: een (stief- of pleeg-)ouder, kind of jongere.  

Voor ieder 1: Stichting Voor ieder1: dit is de organisatie van de 0-100 teams in de aangesloten gemeenten van HLTN.   

Directie: de directeur van Voor ieder1 

Gemachtigde: iemand die gemachtigd is door de cliënt of zijn nabestaande om diens zaak waar te nemen in het kader van deze klachtenregeling.    

Klacht: elke bedenking tegen de handelswijze van het jeugd- en gezinsteam en/of het handelen of nalaten van een medewerker van het jeugd- en gezinsteam jegens de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Met uitzondering van klachten aangaande een beschikking voor een persoonsgebonden budget (pgb) of een beschikking voor specialistische jeugdhulp.   

Klachtencommissie: de klachtencommissie jeugdzorg zuid waar de Stichting Voor ieder1 en de jeugdteams op aan zijn gesloten. Deze commissie behandelt officiële klachten die door cliënten zijn ingediend.  

Klager: een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger die een klacht indient.   

Medewerker: degene met wie de cliënt een ondersteuningsrelatie heeft.   

Ondersteuningsrelatie: contact tussen een medewerker van Voor ieder1 met de cliënt.   

Wettelijk vertegenwoordiger: de (pleeg-)ouder, voogd, curator of andere vertegenwoordiger op grond van wetgeving of na rechterlijke uitspraak die namens de cliënt optreedt om de belangen van de cliënt, die niet tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is, te behartigen.