Klachtenregeling

Voor ieder1 biedt advies en ondersteuning aan alle inwoners van de gemeenten aangesloten bij HLTN (Hillegom, Lisse, Teylingen (Sassenheim, Warmond en Voorhout), Noordwijk en Noordwijkerhout). 

De teams jeugd en volwassenen aangevuld met ISD en Welzijn dragen samen zorg voor een passend aanbod op de hulpvraag door een integrale toegang. 

Onze medewerkers verlenen op professionele en zorgvuldige wijze hulp aan al onze klanten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop er met u is omgegaan. Kortom u hebt een klacht. 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb? 

Interne klachtenprocedure 

Ook ons werk is mensenwerk en daar kan altijd iets verkeerd gaan. Daarom horen we liefst eerst zelf van u waar u vindt dat het niet goed is gegaan. Daarmee geeft u ons de gelegenheid dit te herstellen. U kunt de volgende 3 stappen ondernemen: 

  1. Bespreek het met de betreffende medewerker. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing.  
  2. Leidt dit gesprek met de medewerker niet tot een oplossing? Richt u dan tot de leidinggevende van de betreffende medewerker. Het uitgangspunt is om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing.  
  3. Bent u na dit gesprek nog ontevreden? Dan kunt u een officiële klacht indienen.

U kunt uw klacht indienen via klachten@voorieder1.nl. Bent u niet tevreden met de uitkomst? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Omdat Voor ieder 1 voor iedereen van 0 tot 100 is, hebben we te maken met verschillende klachtenregelingen. Hieronder bepaalt u welke klachtenregeling voor u van toepassing is. Ook mag u ons daar altijd naar vragen via klachten@voorieder1.nl.

Jeugd 

Heeft u een klacht over hulp waarbij een kind of jongeren betrokken is? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie jeugdzorg Zuid-Holland.   

Klachtencommissie jeugdzorg Zuid-Holland  

Postadres:   

Postbus 258  

3000 AG Rotterdam  

Telefoon: 010-2718810  

Bezoekadres:  

Diergaardesingel 71  

3014 AE Rotterdam  

Deze klachtencommissie heeft een eigen klachtenregeling 

Heeft u hulp nodig bij het formuleren en indienen van deze klacht?  Dat kunt u krijgen via het AKJ. Deze ondersteuning is kosteloos.  

Bent u het niet eens met de beslissing op de aanvraag van een pgb? Dan moet u bezwaar maken bij de ISD. Kijk voor meer informatie op de website van de ISD. 

Jeugdstem

Jeugdstem (voorheen AKJ) is in Nederland de organisatie die cliënten ondersteunt die onder de Jeugdwet vallen. Jeugdstem is een onafhankelijke partij die klachten ondersteunt en begeleidt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Jeugdstem (www.jeugdstem.nl).   

Aan de start van een traject Voor ieder1 ontvangen ouders een informatiefolder over Jeugdstem.  De rol van cliëntvertrouwenspersoon is ondergebracht bij Jeugdstem. Als u uw ongenoegen niet wilt of durft te bespreken met Voor ieder1 dan kan de vertrouwenspersoon hier een rol in spelen.  

Volwassenen 

Heeft uw klacht over hulp waarbij iemand ouder dan 18 jaar bij betrokken is? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord en Zuid-Holland.  

Externe klachtencommissie 

Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord en Zuid-Holland  

Krokusstraat 47  

2015 AE HAARLEM 

Voorzitter: Ton Appel 

Telefoon T 06 218 92 058. 

Er zijn enkele uitzonderingen. Bent u het niet eens met het besluit over uw aanvraag voor een pgb of het inschakelen van specialistische hulp of Wmo? Dan moet u bezwaar maken bij de ISD. Kijk voor meer informatie op de website van de ISD.   

Voor ondersteuning bij een klacht kunt u terecht bij het meedenkersnetwerk. Ook kunt u de nationale ombudsman benutten via hun eigen website. Of het juridisch loket in Leiden. 

Definities  

Adviseur: een natuurlijk persoon die in overleg met de klager kan worden ingeschakeld en die geen arbeidsrechtelijke of juridische binding heeft met de coöperatie    

Betrokkene: degene op wie de klacht betrekking heeft.  

Cliënt: degene met wie het jeugd- en gezinsteam een ondersteuningsrelatie heeft of heeft gehad: een (stief- of pleeg-)ouder, kind of jongere.  

Voor ieder 1: Stichting Voor ieder1: dit is de organisatie van de 0-100 teams in de aangesloten gemeenten van HLTN.   

Directie: de directeur van Voor ieder1 

Gemachtigde: iemand die gemachtigd is door de cliënt of zijn nabestaande om diens zaak waar te nemen in het kader van deze klachtenregeling.    

Klacht: elke bedenking tegen de handelswijze van het jeugd- en gezinsteam en/of het handelen of nalaten van een medewerker van het jeugd- en gezinsteam jegens de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Met uitzondering van klachten aangaande een beschikking voor een persoonsgebonden budget (pgb) of een beschikking voor specialistische jeugdhulp.   

Klachtencommissie: de klachtencommissie jeugdzorg zuid waar de Stichting Voor ieder1 en de jeugdteams op aan zijn gesloten. Deze commissie behandelt officiële klachten die door cliënten zijn ingediend.  

Klager: een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger die een klacht indient.   

Medewerker: degene met wie de cliënt een ondersteuningsrelatie heeft.   

Ondersteuningsrelatie: contact tussen een medewerker van Voor ieder1 met de cliënt.   

Wettelijk vertegenwoordiger: de (pleeg-)ouder, voogd, curator of andere vertegenwoordiger op grond van wetgeving of na rechterlijke uitspraak die namens de cliënt optreedt om de belangen van de cliënt, die niet tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is, te behartigen.