Privacyverklaring

Versie d.d. 08-07-2021

Jouw privacy is belangrijk, daar is duidelijke wetgeving over en wij als Stichting Voor ieder 1 doen ons best om je privacy te beschermen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons zodoende aan de regels van de wet en geldende beroepscodes. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen verwerken (o.a. vastleggen, delen, opvragen) voor duidelijke doelen en ook alleen als dat nodig is. Verwerken is niet alleen het opslaan in een dossier, maar bijvoorbeeld ook ernaar kijken of het verstrekken aan anderen.

Deze privacyverklaring legt het volgende uit:

 1. Gebruik van persoonsgegevens;
 2. Je rechten bij verwerking van gegevens;
 3. Klachten over privacy;
 4. Contactgegevens;
 5. Contactformulier;
 6. Website en cookies;
 7. Derden;
 8. Beveiliging;
 1. Gebruik van persoonsgegevens

Als je een hulpvraag bij Voor ieder 1 neerlegt, waar wij mee aan de slag gaan, moeten we daarvoor persoonsgegevens vastleggen. Naam, adres en contactgegevens bijvoorbeeld, maar ook de inhoud van de hulpvraag en afspraken die we maken over het vervolg.

Een regel die altijd voor iedereen bij Voor ieder 1 geldt is: We doen alleen iets met jouw gegevens als dat moet en dat doen we alleen om te zorgen dat je zo snel mogelijk de best passende hulp krijgt of daarheen wordt geleid.

Je gegevens worden alleen voor deze doelen gebruikt, tenzij het wettelijke uitzonderingen zijn en dat vertellen we je dan ook.

Wanneer we je gegevens verwerken, leggen we je uit welke gegevens dat zijn, waarom dat gebeurt, wie er toegang tot krijgt en ook wat je rechten zijn (zie ook onder 2).

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Vaak geldt daarbij een wettelijke bewaarplicht. Ook treffen wij passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen. Dit spreken wij ook af met anderen, als die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Bij Voor ieder 1 maken we onderscheid tussen twee fases:

A: Hulpvraag behandelen en toeleiden naar de best passende hulp

B: Hulp verlenen of zorgen dat dit gaat gebeuren door de gekozen hulpaanbieder

A Toeleiden naar hulpvraag

Bij Voor ieder 1 kun je terecht met hulpvragen.

 • Als we die vraag niet kunnen beantwoorden, proberen we te helpen door uit te leggen waar je eventueel wel terecht kan. Dan leggen we geen persoonsgegevens vast.
 • Als we je wel kunnen helpen of dat verder moeten uitzoeken, leggen we wel gegevens vast. Wij bespreken dat dan ook met jou. Hiervoor maken we een toeleidingsdossier, waarin we dus alleen vastleggen wat voor een goede toeleiding nodig is. Alleen die mensen die een taak hebben bij jouw toeleiding mogen in dit dossier kijken, verder niemand.

De toeleiding kan al snel klaar zijn na het stellen van je vraag, vaak al tijdens het eerste gesprek. Maar soms moet je nog wat aanvullende informatie geven, of moeten wij nog wat uitzoeken, of met een of meer collega’s of experts overleggen, die best passende hulp vast te stellen. Daarbij betrekken wij jou zoveel als mogelijk.

Als duidelijk is wat de best passende hulp is, dragen wij de noodzakelijke gegevens over naar de hulpverlener en sluiten wij het toeleidingsdossier.

B Hulp verlenen

Als je hulp op grond van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ontvangt, moet de hulpverlener daarvoor een dossier maken. Dat kan een collega van Voor ieder 1 zijn, of iemand van een andere hulpaanbieder, dat wordt aan je uitgelegd. Daarin komt alleen te staan wat echt nodig is voor die hulp. Alleen de hulpverlener of diens collega voor wie het nodig kan zijn heeft toegang tot dat dossier. De hulpverlener mag jouw medische gegevens alleen delen met jouw toestemming, of als dat van de wet moet. Denk bijvoorbeeld aan informatie die volgens de wet moet worden geleverd voor statistieken (CBS), of voor controle. Wanneer de hulpverlening is afgelopen, sluit de hulpverlener jouw dossier.

 1. Je rechten bij verwerking van gegevens

Bij de verwerking van je persoonsgegevens wijzen wij je op deze rechten.

Je hebt recht op informatie, inzage, rectificatie (verbetering) of verwijdering van je persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) je persoonsgegevens. Ook heb je het recht een klacht in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zie ook onder 3.

Hierbij geldt wel dat we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te verwerken als je een aanvraag om een voorziening doet. Dat betekent dat we niet altijd aan je verzoek tegemoet kunnen komen.

Als je van je rechten gebruik wilt maken, moeten wij zeker weten dat jij het bent, om te voorkomen dat iemand zich als jou voordoet (identiteitsfraude). Daarom vragen we je om een identificatie.

Voor jeugdigen gelden er gewoonlijk de volgende rechten, bijvoorbeeld bij inzage in je dossier, zowel bij toeleiding als bij hulpverlening:

12 jaar en ouder: Jeugdige mag in het eigen dossier kijken, net als de ouders/gezagsdrager. Ouders mogen wel weten wat voor gegevens worden verwerkt, maar de jeugdige bepaalt of ook precies de inhoud van de hulpvraag gezien mag worden.

16 jaar en ouder: Jeugdige mag erin kijken, maar de ouders alleen als de jeugdige daarvoor toestemming geeft.

Bij inzage kan ook gelden dat we niet alles mogen laten zien, omdat hierdoor de privacy van anderen wordt geschonden en dat mogen we niet doen, tenzij dat wettelijk verplicht is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de ouders een conflict hebben.

Als je dus vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

 1. Klachten over privacy

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dan proberen we het uit leggen of we zetten het recht als er iets fout is gegaan. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. Contactgegevens

Als je vragen hebt over hoe we met je gegevens omgaan of jij je daarover zorgen over maakt, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik hiervoor het mailadres privacy@voorieder1.nl. Wij doen ons best om daarop zo snel mogelijk te reageren, in ieder geval binnen drie weken.

 1. Contactformulier

Ook met het contactformulier van Voor ieder 1 kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij deze toegestuurde gegevens zolang nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Voor deze verwerking van persoonsgegevens verwerken wij: 

 • naam, adres, woonplaats, geboortedatum;
 • wanneer ingevuld: gezinssamenstelling;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • en de inhoud van je vraag of bericht.

Na behandeling van je vraag, voegen wij het contactformulier bij je dossier. Als er geen hulpvraag is, vernietigen wij je gegevens.

 1. Website en Cookies

Met het gebruik van onze website www.voorieder1.nl deel je automatisch ook iets aan ‘persoonsgegevens’ met ons via cookies. Dit betekent dat bij het bezoeken van de website het gebruikte apparaat automatisch enkele technische gegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je op onze website hebt bezocht.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, word je via een pop-up gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies. Wanneer je besluit niet akkoord gaat met de cookies, worden de cookies zoveel mogelijk uitgeschakeld. Sommige functies van onze website werken dan mogelijk niet goed meer, ook al proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Precies welke gegevens wij bij het gebruik van de websites verwerken hangt af van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt. Als je meer wilt weten, mail je vraag dan naar privacy@voorieder1.nl

 1. Derden

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan andere partijen, ook wel derden genoemd. Op onze websites staan wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op de website van die partijen is informatie te vinden over hun cookie- en privacybeleid, als je het precies wilt weten kun je dat dar opzoeken of ons vragen hoe je deze kunt vinden.

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het door jou gebruikte IP-adres wordt in ieder geval niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten

Wanneer je niet wilt dat jouw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kun je via hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics zoveel mogelijk wordt geblokkeerd

Cookies opnieuw instellen

Wilt u je jouw cookie-voorkeuren aanpassen? Het verschilt per browser hoe je jouw instellingen aan kan passen. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

 1. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. De Stichting Voor ieder 1 neemt binnen de wettelijke normen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.