Wij zoeken een lid voor de Raad van toezicht met een financieel- bedrijfseconomisch profiel 

Sluitingsdatum: 4 mei 2022

Wij zoeken een maatschappelijk betrokken lid voor de Raad van Toezicht van Voor ieder 1. Iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar rol als toezichthouder. Die vertrouwen geeft maar ook kritisch en scherp durft te zijn als dat nodig is. Wij zijn op zoek naar een lid met een financieel- en bedrijfseconomisch profiel.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn stichting Voor ieder 1, dé toegang voor alle inwoners binnen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn vanaf 1 maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat er één organisatie voor alle inwoners uit de Bollenstreek die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben. Stichting Voorieder1 bestaat uit 6 lokale teams.

Om haar ambitie te verwezenlijken, legt stichting Voor ieder 1 verantwoordelijkheden laag in de organisatie. De professionals kennen de cliënten, begrijpen kun hulpvraag en weten hoe ze ondersteuning op maat kunnen geven. Dit betekent niet dat stichting Voor ieder 1 kiest voor totale zelforganisatie: de teams worden aangestuurd door managers, er zijn duidelijke kaders en werkprocessen, een gezamenlijke agenda en goede voorwaardenscheppende faciliteiten zijn belangrijk voor de medewerkers om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

 

Besturingsmodel en organisatie

Het bestuur van Voor ieder 1 bestaat uit een éénhoofdige Raad van Bestuur (directeur-bestuurder). De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en voor de visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting. Samen met de teammanagers vormt zij het management van Stichting Voor ieder 1. De ondersteunende afdelingen zijn: Financiën, Informatisering en ICT, HRM en secretariaat.

Raad van Toezicht en haar leden

De Raad van Toezicht houdt onder meer toezicht op het bestuur, de koers van de stichting, de governance en de financiële verslaglegging. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.

De Raad van Toezicht adviseert het bestuur. Verder is de Raad van Toezicht de werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat bij start uit drie personen, waarvan één voorzitter.

De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht. De Raad van Toezicht is zich voortdurend bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden, die een toezichthoudende functie bij een organisatie als Stichting Voor ieder 1 met zich meebrengt. Dit stelt de nodige eisen aan de Raad en haar individuele leden en vraagt om een continue ontwikkeling. Dit wordt vastgelegd in een jaarlijks door de Raad van Toezicht op te stellen ontwikkelplan.

We streven naar een Raad van Toezicht waarin de huidige samenleving en diversiteit herkenbaar is en de leden complementair zijn aan elkaar. De Raad van Toezicht bestaat uit leden met diverse competenties, zodat de Raad van Toezicht haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar behoren kan vervullen.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij de uitgangspunten van Stichting Voor ieder 1 onderschrijven en actief willen uitdragen. Het is belangrijk dat de leden van de Raad van Toezicht voeling hebben en houden met wat er in het werkgebied leeft en vorm en inhoud kunnen geven aan hun ambassadeurschap.

Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond.

Er mag bij de leden en voorzitter geen sprake zijn van belangenverstrengeling bij het uitoefenen van de functie. In verband met de onafhankelijke rol van toezichthouder is een andere voorwaarde dat de leden en voorzitter niet werkzaam voor één van de partnerorganisaties of partner zijn van één van de medewerkers van Stichting Voor ieder 1.

 

Algemeen profiel

Als lid van de RVT ben je zichtbaar voor de organisatie. Je bent maatschappelijk betrokken en neemt verantwoordelijkheid voor jouw rol als toezichthouder. Je geeft vertrouwen maar durft ook kritisch en scherp te zijn waar nodig. Je hebt:

·       affiniteit met de doelstellingen van Stichting Voor ieder 1;

·       kennis van en/of ervaring op het gebied van de 3 grote transities in onderwijs, jeugdwet en participatiewet en ook de decentralisatie van de zorg;

·       inzicht in politieke, maatschappelijke en ethische vraagstukken;

·       de ervaring en kwaliteit om te opereren op strategisch niveau;

·       persoonlijke betrokkenheid en integriteit;

·       een relevant lokaal/regionaal netwerk: maatschappelijk en/of bedrijfsleven;

·       hbo/wo werk- en denkniveau.

Specifieke eisen voor het lid met een financieel/bedrijfseconomisch profiel

Er zijn al twee leden aangesteld. We zoeken een derde lid met een financieel/bedrijfseconomisch profiel met specifieke expertise op het gebied van financiën en financieel administratieve processen en bedrijfseconomische kennis en ervaring.

Bijeenkomsten

De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn betrokken bij de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld locatiebezoeken, themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschapsorganen, het management en beleidsbijeenkomsten.

 

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding binnen kaders van de Wet Normering Topinkomens. Concreet betekent dit dat de leden op jaarbasis een vergoeding ontvangen ter hoogte van € 3.000 exclusief btw, stand 2021/2022.

Reageren

Herken jij jezelf in het profiel en wil je deel uitmaken van onze nieuwe Raad van Toezicht? Laat ons weten waarom jij de aangewezen persoon bent voor deze functie. Mail voor 4 mei 2022 een recent cv en motivatiebrief aan de voorzitter Liesbeth Bloemen, Lizbloemen@hetnet.nl en een cc naar hrm@voorieder1.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Liesbeth Bloemen. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Marion Goedhart (06) 41 66 50 96.